Sprawozdanie z zajęcia korekcyjnokompensacyjne wnioski do dalszej pracy
Spotkania odbywały się raz w tygodniu.. W pierwszym semestrze odbywały się w czwartki i piątki .. Program koła został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH II semestr - roczne 2011/12.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.. Zabawy dydaktyczne: · układanie puzzli, · układanie mozaikiSprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Zawsze śpiewa zgodnie z melodią.. Zajęcia polisensoryczne z przyrody i ekologii Ogólnym celem zajęć było poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. 5 Pedagogizacja rodziców 1) opracowanie zagadnień interesujących rodziców, 2) analiza potrzeb i sugestii nauczycieli, 3) przedstawienie zagadnień w zespołach rodziców podzielonych wg zainteresowań lub ich potrzeb (prezentacja multimedialna).Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne nie przypominają lekcji, nie ma ocen, rywalizacji, współzawodnictwa.. Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia..

Tempo pracy dostosowuje się do możliwości ucznia .

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni .SPRAWOZDANIE Z PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO, ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W GIMNAZJUM I SEMESTR 2013/2014 Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. Często nie nadążał on z wykonaniem zadań w czasie lekcji i musiał nadrabiać zaległości.. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w kl. I-VI e) Zajęcia terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i ucz.. Rok szkolny 2019/2020.. Ćwiczenia doskonalące sprawność ruchową.. Zna barwy i chętnie je stosuje w swych pracach.. Imię i nazwisko dziecka Klasa Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań ( np.W stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Uczestnicy koła poznawali i utrwalali między innymi: - własności .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ..

Wnioski do dalszej pracy: ... sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych, zajęcia rewalidacyjne.

Prawidłowo posługuje się przyborami.. Część opisowa pracy dotycząca działań: Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma Wnioski do dalszej pracy z dzieckiem .. Title: SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Katarzyna Hope Created Date: 7/4/2008 9:25:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO .4 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej skierowane były do uczniów, którym życie utrudniają wady postawy ciała.. Układanie wyrazów z sylab - kartoniki z obrazkami i podpisami pociętymi według sylab.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności dziecka Po analizie sprawdzianów kompetencji z każdego pionu klas I, II i III zostały opracowane wnioski do dalszej pracy.. Nauczyciel powinien prowadzić .- zajęcia dogoterapii - ćwiczenia rozwijające komunikację werbalną, ćwiczenia usprawniające motorykę małą, ćwiczenia usprawniające zdolność koncentracji uwagi.. Jest sprawny manualnie i chętnie podejmuje działania w tym kierunku..

Liczba zapisanych dzieci ( wg klas/grup): Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ Aby zrealizować założone cele, program pracy korekcyjno-kompensacyjnej wymaga sformułowania zasad postępowania, którymi winien kierować się nauczyciel prowadzący zespół.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce .WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi .wnioski do dalszej pracy: „Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.. 1,5 godziny.. przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Wnioski do dalszej pracy: doskonalić w dalszym ciągu czytanie ze zrozumieniem poprzez wyszukiwanie informacji w tekścieZajęcia koła matematycznego przebiegały zgodnie z programem napisanym na ten cel.. Poprzez szereg różnorodnych ćwiczeń dzieci mają okazję do harmonijnego rozwoju i korygowania wad postawy..

... przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Obok ogólnych zasadZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Zajęcia były prowadzone według zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej lub na podstawie własnej diagnozy.Jakub - Kuba to uczeń, który uczęszczał na zajęcia ze względu na wolne tempo pisania.. Grupa liczy 10 osób.. kl. II-III .. /sprawozdania - wnioski znajdują się w dokumentacji szkoły/SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH I semestr 2011/12.. Podczas każdych zajęć będę stosować naprzemiennie ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego, koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji przestrzennej i w schemacie ciała, zgodnie z zasadami .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii, liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,Układanie wyrazów z liter według wzoru, dopasowywanie wyrazów do obrazków z podpisem.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - indywidualnie pracować z niektórymi uczniami - zachęcić uczniów do dalszej nauki matematykiWitam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Zajęcia „Koła teatralno-czytelniczego" integrowały się z realizowanym w klasie II i III programem rozszerzającym treści polonistyczne z zakresu edukacji literacko-teatralnej : „Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki" .. Potrafi prawidłowo różnicować dźwięki.. Analiza, ewaluacja oraz wnioski do dalszej pracy .3 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 3 z 5 5) pozyskiwanie rodziców do kreowania polityki właściwych zachowań.. Wnioski do dalszej pracy: W dalszym ciągu ćwiczyć technikę czytania z uczniami, którzy słabo czytają, Rozwiązywać zadania na rozumienie tekstu,Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Zrealizowano 74/96 godzin.. Dziesięcioro uczniów z klas drugich oraz jedna osoba z klasy pierwszej uczęszczało na zajęcia w każdy czwartek w godzinach 15.20 do 16.50.. 4.Zajęcia od nr 8 do 13 (terapia pedagogiczna ) będę przeplatać z innymi zajęciami, aby nie dopuścić do znużenia i zniechęcenia uczniów.. Odbywają się one zgodnie z zaleceniami Poradni.. W zakresie edukacji muzycznej.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.. Na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne uczęszcza 27 uczniów z klas I - VII.PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).doc Lubi uczyć się nowych piosenek.. Zadaje się mało prac domowych - na początku wcale ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt