Czynniki rozwoju ontogenetycznego
Zmiany, które doty-czą rozwoju biologicznego, fizycznego, motorycznego, sensorycznego imorfo - logicznego.Czynniki genetyczne warunkują predyspozycje danego osobnika do określonego tempa rozwoju, do osiągnięcia odpowiednich rozmiarów ciała, sprawności fizycznej i umysłowej.. Całościowe ujęcie zagadnień rozwojowych człowieka!. rozwÓj ontogenetyczny a formowanie siĘ gatunku homo sapiens jako funkcja zmian przystosowawczych do Środowiska 2. genetyczne uwarunkowania rozwoju czŁowieka 3. czynniki paragenetyczne i Środowiska wewnĘtrznego w determinacji rozwoju czŁowieka 4.Rozwój stóp na tle rozwoju ontogenetycznego organizmu człowieka Feet growth in relation to human ontogenetic development Ryszard Łuba, Zbigniew Olejniczak*, Bogusław Wo źniak Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Zakład Obuwia i Morfofizjologii Stopy , ul. Handel międzynarodowy lub wymiana międzynarodowa czy też obroty międzynarodowe - to nazwy jednego z najważniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarczy.. .Plik CZYNNIKI ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO.doc na koncie użytkownika aniolek2802 • folder Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania • Data dodania: 7 lut 2011Czynniki pozagenetyczne - wpływają na rozwój zarodka i płodu • stan zdrowia, wiek matki •właściwości metaboliczne organizmu matki •liczba poprzednich ciąż •liczba przebytych poronień •żywienie i tryb życia matki w czasie ciąży (ruch, sen, przeżycia psychiczne, choroby zakaźne, palenie papierosów) 6Czynniki endogenne genetyczne określamy mianem determinantów, gdyż określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadnicze biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach.FAZY ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO W literaturze przedmiotu znajdziemy wiele propozycji periodyzacji poszcze-gólnych etapów/faz rozwoju ontogenetycznego, w zależności od potrzeb danej nauki..

Czynniki rozwoju jednostek osadniczych.

Z tego powodu czynniki egzogenne nazywane są również modyfikatorami.Czynniki rozwoju handlu międzynarodowego Wprowadzenie Przeczytaj Audiobook Grafika interaktywna Dla nauczyciela.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zontogeneza «osobniczy rozwój organizmu, obejmujący wszystkie zmiany, jakie w nim zachodzą od powstania osobnika do jego naturalnej śmierci» • ontogenetyczny.. Np.: płeć jest cechą wiążącą się z zasadniczymi różnicami w rozwoju chłopców i dziewcząt.Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.. Zapamiętaj mnie.. W. Doroszewskiego.Czynniki wpływające na rozwój dziecka.. Nie pamiętasz hasła?. Co jednak warunkuje rozwójRozwój biologiczny człowieka.. antropologia ontogenetyczna «dział antropologii zajmujący się badaniem rozwoju osobniczego człowieka» Słownik języka polskiego pod red. Jakie s ą czynniki i mechanizmy tych zmian?.

Reformy systemu wychowania, programów i metod nauczania mogą znacznie zmienić tempo rozwoju.

CZYNNIKI ROZWOJU: Tzn. w jakich warunkach proces rozwoju zachodzi i co wpływa na jego przebieg.Ontogeneza to zespół powiązanych ze sobą procesów morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych i psychologicznych, kształtujących organizm i osobowość człowieka od chwili powstania zygoty do końca jego życia.1.. • Rozwój dziecka, jego tempo i rytm zależą od wielu czynników.. Podział pod kątem psychicznego rozwoju dziecka opracowała Maria Żebrowska1.Wyróżnia ona pięć okresów rozwoju dzieci i młodzieży:Czynniki społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju i zachowania.. W przeszłości historycznej znacznie bliższe były sobie czynniki rozwoju miast i wsi i opierały się one głównie na warunkach przyrodniczych.. Wyróżnia się trzy rodzaje czynników wpływających na rozwój ontogenetyczny: czynniki endogenne (genetyczne) - determinanty rozwoju, czynniki endogenne (paragenetyczne) - stymulatory rozwoju, czynniki egzogenne - modyfikatory rozwoju.Rozwój ontogenetyczny jest wynikiem współdziałania czynników genetycznych i ekologicznych, czynniki środowiskowe w jakimś stopniu „zmieniają" więc realizację programu genetycznego, zależnie od tego w jakim zestawie i natężeniu występują..

Zanim jednak to uczynimy przedstawimy pewne zało Ŝenia ogólne dotycz ące istoty rozwoju człowieka.

Współcześnie dla miast znacznie istotniejsza jest rola czynnik społeczno-gospodarczych.Filogeneza (gr.. 21 Ważnymi aspektami życia rodzinnego mogą być: liczba członków rodziny, układ ich pozycji i ról społecznych, przestrzenne usytuowanie, więzi emocjo-nalne, struktura władzy i autorytetów, granice swobody, stosunek do dziecka (Popielarska, 1989).Termin rozwój odnosi się do innych aspektów, tj. różnicowania się budowy i funkcji organizmu, w tym także zachodzących pod wpływem czynników środowiskowych, które powodują zmiany strukturalne, emocjonalne lub społeczne.. I KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO 1.. • Spośród czynników biologicznych za najważniejsze można uznać wrodzone właściwości .rozwÓj ontogenetyczny a formowanie siĘ gatunku homo sapiens jako funkcja zmian przystosowawczych do Środowiska 2. genetyczne uwarunkowania rozwoju czŁowieka 3. czynniki paragenetyczne i Środowiska wewnĘtrznego w determinacji rozwoju czŁowieka 4. rola ukŁadu neurohormonalnego w ksztaŁtowaniu sto sunkÓw czŁowieka ze Środowiskiem w .rozwoju ontogenetycznym..

Poj ęcie rozwoju Wszystkie uznawane obecnie koncepcje rozwoju człowiekaOntogeneza jest badana przez biologię rozwoju.

Wśród nich najistotniejsze są te o charakterze biologicznym i środowiskowym.. Np.: płeć jest cechą wiążącą się z zasadniczymi różnicami w rozwoju chłopców i dziewcząt.Do czynników rozwoju włączane bywają pewne własne induktory, organizatory itp. siły fizyczno-chemiczne, np. w okresie rozwoju wśródmacicznego.. W pierwszej kolejno ści odpowiemy sobie na pytanie czym w istocie jest rozwój człowieka?. AUKSOLOGIA to nauka zajmująca się rozwojem ontogenetycznym ( osobniczym )Rozwój człowieka - ontogeneza - to wszelkie procesy zmierzające do przemiany organizmu, które zaczynają się od chwili poczęcia (zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik) aż po kres życia (śmierć).. Do czynników bywają nieraz zaliczane hormony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt