Scharakteryzuj formy krasowe
Jest to uwarunkowane budową struktur geologicznych w Polsce oraz zmianami klimatycznymi, jakie doprowadziły do interglacjałów i glacjałów utrzymujących się przez długie lata w przeszłości geologicznej.. Rozwija się w nich bardzo charakterystyczna rzeźba krasowa.. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących .Kras (procesy krasowe, krasowienie) - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).. formy krasowe pochodzą z różnych okresów.. Kras jest wyróżniony przede wszystkim ze względu na mnogość i…1) Formy powierzchniowe: * ospa, żłobki i żebra - powstają na skutek działania płynącej wody opadowej * lej krasowy - płytkie, okrągłe lub eliptyczne zagłębienie, o średnicy do kilkuset m * uwał - zagłębienie bezodpływowe powstałe z połączenia kilku lejów krasowych * polje (polja) - rozległa kotlina, o powierzchni do kilkuset km², powstała przez połączenie wielu uwałów i lejów krasowych * mogoty i humy - ostańce sterczące na poljach * ponor .Jezioro krasowe - rodzaj jeziora w obniżeniu krasowym wypełnionym wodą.. Dokończ zdanie.. ).Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe..

-żebra krasowe iżłobki.

Inne nazwy to mogoty, homy, humy.. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał podlegających krasowieniu.Wymien, a następnie scharakteryzuj formy krasu powierzchniowego i podziemnego 1 Zobacz odpowiedź wiola1987 wiola1987 Formy krasu powierzchniowego: a. żłobki i żebra krasowe - równolegle do siebie ułożone wytwory wody deszczowej spływającej po pochyłych powierzchniach i tworzącej bruzdy (żłobki) o głębokości od kilku do .Formy krasowe.. -lejki (leje)krasowe.Lejki krasowe łącząc się ze sobą tworzą uwały, a te zaś ulegając dalszemu łączeniu przekształcają się w rozległe zagłębienia, o powierzchni nawet do 600 km 2 zwane poljami.. Powstaje w wyniku: podniesienia się zwierciadła wód podziemnych (stałego lub okresowego);; niedostatecznego odwodnienia polja (jezioro poljowe);; wyścielenia dna leja krasowego osadami nieprzepuszczalnymi;; zapadnięcia się skał gipsowych lub wapiennych.. Proces łuszczenia zewnętrznej warstwy skał zachodzi w klimacie A. gorącym i suchym wskutek 1. dużych zmian temperatury powietrza w ciągu doby i działania Słońca.. Na podstawie prezentacji multimedialnej pt.: „ Procesy krasowe" wypełnij kartę pracy: 1) Co to są procesy krasowe, w jakich skałach występują?.

2) Wymień formy krasu powierzchniowego i krótko je scharakteryzuj, wyjaśniając pojęcia.

FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE: -ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy.. pieczary groty kominy krasowe korytarze jaskinie na świecie jaskinie w Polsce formy naciekowe budowa jaskiń podziemne formy krasowe formy krasu podziemnego studnie krasowe proces krasowy .Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spływu wody; leje krasowe - obniżenia tworzące się w miejscu krzyżowania szczelin skalnych; studnie krasowe - pionowe szczeliny skalne poszerzone przez wsiąkającą wodę;Ukształtowanie powierzchni Polski cechuje tzw. pasowy układ rzeźby, czyli poszczególne formy terenu układają się pasami.. Im więcej szczelin występuje w masywie skalnym, tym więcej jaskiń może tam .Tatrz.. Zmiany w ukształtowaniu powierzchni były związane z .. Stalaktyty - nacieki w formie sopli, zwisające ze stropu jaskini.Procesy krasowe to w istocie jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego obejmujący przekształcanie skał wapiennych w różnorakie formy terenu.. W wyniku procesu krasowienia powstaje zespół form na powierzchni oraz pod powierzchnią ziemi.. W ich dnie mogą tworzyć się jeziora - kotły zapadliskowe- związane nieodłącznie z formami krasu podziemnego- jaskiniami.. W ciągu wielu milionów lat historii powstawania Tatr zdarzały się niejednokrotnie okresy krasu, z których jednak nic nie pozostało..

Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.czono formy krasowe.

Powierzchniowe formy krasowe są głównie skutkiem rozpuszczania skał przez wody opadowe.Spośród podziemnych form krasowych najbardziej charakterystyczne są: Jaskinie - groty skalne, powstałe w wyniku rozpuszczenia i wypłukania skał węglanowych przez wody płynące w szczelinach znajdujących się wewnątrz skalnego masywu.. Mianem krasu określa się również formy na powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych .Na obszarach krasowych występują formy krasowe w postaci: lejów, żłobków, żeber, zapadlisk, a także różnych rodzajów dolin krasowych (jarów, wąwozów, polji) Typowe obszary krasowe w Polsce występują w Tatrach (wapienie -Dolina Kościeliska), w Niecce Nidziańskiej (gips) i na Wyżynie Lubelskiej (kreda).W ten sposób powstaje krasowa rzeźba terenu z charakterystycznymi formami .Formy te nazywane są jako żłobki krasowe, oraz żebra krasowe.. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2.. Szkoła ponadpodstawowa.. Skały podlegające procesom krasowym to sole, wapień, kreda, gips i .Powierzchniowe formy krasowe są głównie skutkiem rozpuszczania skał przez wody opadowe.. ; W Polsce skupiska takich jezior występują na Polesiu .Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występują następujące formy krasowe:-jaskinie - to podziemne, pionowe lub poziome korytarze wyżłobione przez wodę w skałach wapiennych..

3) Wymień formy krasu podziemnego i krótko je scharakteryzuj, wyjaśniając pojęcia.Formy krasu podziemnego i ich powstawanie .

Wskutek ich zapadania się na powierzchni ziemi formują się duże formy lejowateZobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Jakie formy krasowe występują na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej?W Polsce formy krasowe można zaobserwować głównie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach Zachodnich, a w mniejszym stopniu również w Pieninach (Pieniński Pas Skałkowy), Górach Świętokrzyskich i Sudetach (Masyw Śnieżnika z Jaskinią Niedźwiedzią, wapienie wojcieszowskie i in.. Dopiero po » sfałdowaniu Tatr, w pliocenie, powstały formy krasowe, które .Ostańce krasowe Są jedyną wypukłą formą terenu w postaci wzniesień, które nie uległy rozpuszczeniu Są strome, urwiste i niekiedy porośnięte roślinnością.. Należą do nich: - żłobki i żebra krasowe oraz - bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości kilkudziesięciu centymetrów i długości od kilku do kilkunastu metrów, o przebiegu zgodnym ze spadkiem powierzchni.Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia (wapień, dolomit, kreda, gips).. Dolina krasowa Jest podłużną wklęsłą formą terenu, która powstaje z połącznia liniowego lejów krasowych.Kras pełny rozwija się w skałach, które mają ponad 90% węglanu wapnia w sobie - dominują tylko formy krasowe.. Mianem krasu określa się również formy na powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych .Schemat form krasowych 1. a) Ostańce skalne b) Ponor c) Korytarz krasowy 3.. Obecne są w nich formy naciekowe,KRAS - zespół procesów związany z działalnością wody, w której rozpuszczony jest dwutlenek węgla,w obrębie skał węglanowych, gipsów oraz soli kamiennych.. Cele szczegółowe: Uczeń: - potrafi wyjaśnić termin zjawiska krasowe i zna pochodzenie nazwy; - potrafi wymienić nazwy skał, które ulegają procesom krasowym; - potrafi omówić procesy krasowe i wyjaśnić w jaki sposób powstają formy krasowe .Formy te powstają, kiedy zapadnie się grunt nad powstałymi poniżej jaskiniami.. Są to bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów.. Zawartość tego związku w skale jest zależna od zawartości minerałów ilastych w skale - musi być ich mało, żeby zaszły procesy krasowe, ponieważ minerały ilaste chłoną wodę nie dopuszczając tym samym do jej .1.. Nazwa pochodzi od Wyżyny Kras w Słowenii, gdzie w klasycznej formie występują takie zjawiska..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt