Interpretacja kart kontrolnych
Przeczytaj, co chce ci przekazać!. Jednak mimo upływu lat praktyczne zastosowania tych narzędzi wciąż budzi wiele wątpliwości a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznaczne.. Shewart zaproponował swoje karty jako proste narzędzie do nadzorowania procesów bezpośrednio w miejscu ich .Karty kontrolne dla cech ocenianych liczbowo stosuje się, gdy chcemy kontrolować mierzalne czynniki jakości produktu (długość w metrach, średnice, oporność w omach itp.).. Niestety średnia frakcja wadliwych produktów jest zdecydowanie za wysoka.. strefa A strefa B strefa C strefa C strefa B strefa A 3σ 2σ 1σ górna granica kontrolnaKarty kontrolne (Control charts) Charakterystyka Karty kontrolne służą graficznemu monitorowaniu przebiegu procesu.. Karty tarota wyjaśniają nam, w jaki sposób powinniśmy rozumieć sytuację .. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej stosuje si ę wówczas, gdy mamy do dyspozycji liczbowe wyniki opisuj ące analizowany przez nas obszar (proces, 34 W. Malska .Ryc.. 1: Zastosowanie przy wykreślaniu karty kontrolnej wartości zawartych w metryce materiału kontrolnego może sprawić, że przyjęte granice kontrolne będą zbyt szerokie w stosunku do rzeczywistej zmienności wyników obserwowanej w naszym laboratorium.. Reprezentują klasyczne zastosowanie kart kontrolnych w sterowaniu procesem są szczególnie użyteczne z powodu:3 Ogólna zasada działania kart kontrolnych Ogólna zasada działania i konstruowania karty kontrolnej zostanie przedstawiona na podstawie karty opartej na danych o rozkładzie normalnym..

Twórcą kart kontrolnych jest W.

Jest to przewodnik pozwalający zrozumieć i stosować metody statystycznego sterowania procesem produkcyjnym za pomocą podstawowych kart kontrolnych.. Żeby stwierdzić, że analizowany proces jest pod kontrolą, muszą być spełnione niżej wymienione warunki: Absolutnie wszystkie punkty muszą się mieścić między górną i dolną linią kontrolną,Karty kontrolne dziel ą si ę na 2 zasadnicze grypy: karty kontrolne przy oce-nie liczbowej i karty kontrolne przy ocenie alternatywnej [1].. Karta kontrolna po wyłączeniu próbek z obliczeń.. KaŜda z nich ma szerokość 1 σσσ.. Podstawowym założeniem kart kontrolnych jest, że uregulowany proces powinien utrzymywać się w granicach tolerancji.. Na podstawie karty kontrolnej możemy powiedzieć, że proces jest uregulowany.. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.W takim przypadku możemy zastosować karty kontrolne dla pomiarów typu alternatywnego (np. dobry/zły), C, U, P, Np. Karty te są odpowiednio zmodyfikowaną wersją kart liczbowych i są dostępne w module STATISTICA Karty Kontrolne.. Nazwa pochodzi od nazwiska twórcy takiego sposobu monitorowania i regulacji procesu / analiz.Do śledzenie zmienności wewnątrzlaboratoryjnych powszechnie stosuje się diagramy kontrolne wykorzystujące mechanizm Karty Shewharta..

Budowa, zastosowanie i interpretacja kart kontrolnych w laboratorium.

Podstawę tworzenia i interpretacji kart kontrolnych stanowi rozkład normalny.Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. Interpretacja wykresów Powodzenie stosowania kart kontrolnych w dużej mierze zależy od prawidłowej inter-pretacji otrzymanych wykresów.. Rozrzut wyników przedstawionych na zbyt szerokim wykresie wydaje się niewielkiKarty kontrolne Shewharta opisane zostały w polskiej normie PN-ISO 8258:1996.. Nie.Karta Mag oznacza, że powinniśmy skorzystać w pełni z mocy, którą posiadamy.. Czy możemy użyć limitów 2 sigma zamiast 3 sigma na karcie kontrolnej?. W przypadkach innych rozkładów danych procedura jest podobna, a metody konstrukcji kart tak dopasowane, aby odzwierciedlały ogólną ideę budowy i interpretacji karty.W prowadzeniu kart kontrolnych równie ważna jest umiejętność odczytania stabilności procesu oraz interpretacji wykresów (rys.1, pkt.. Karty kontrolne służą do oceny czy proces jest statystycznie stabilny - jeśli jest stabilny, pomiary sprawdzajace reprezentujące proces (metodę badawczą) mieszczą się w określonych granicach (tzw. granicach działania).Interpretowanie kart kontrolnych..

Analiza i interpretacja wyników na kartach kontrolnych przy liczbowej ocenie wła ściwo ści.

Granice te nazywane są tutaj liniami kontrolnymi.. Na Rys. 2 przedstawiono opisaną w tej normie kartę indywidualnej wartości i ruchomego rozstępu.Interpretacja kart kontrolnych z jednoczesnym wskazaniem najczęściej popełnianych błędów, oraz mylnej interpretacji wyników.. Generalnie, monitorując proces przy wykorzystaniu kart kontrolnych oczekuje się, że kolejne punkty na wykresie będą ułożoneKarty tarota - znaczenie i interpretacja.. Współczesna talia tarota służącego do wróżenia zawiera w sobie 78 kart - 22 Wielkie Arkana i 56 Małych Arkan.. W konkretny, zwięzły sposób przypomnimy sobie m.in. jakie mamy typy kart kontrolnych, w jaki sposób je konstruować, jaką dobrać kartę do realizacji założonego celu, kiedy stosować stałe, a kiedy zmienne linie ostrzegawcze i działania.Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta.. Badanie materiałów odniesienia; Badanie materiałów kontrolnych; Badanie próbek ślepych; Badanie próbek wzbogaconych; Badanie próbek archiwalnych; Równolegle prowadzone badanie próbki podzielonej (przez tego samego analityka lub przez dwóch analityków)Karta kontrolna jest podstawowym i najstarszym narzędziem statystycznego sterowania procesami.Szczególnie należy do podstawowych technik nadzoru przebiegów procesu w trakcie produkcji seryjnej..

Sukces używania kart kontrolnych w dużej mierze zależy od prawidłowej interpretacji otrzymanych wykresów.

Są bardzo .. Karty kontrolne konfigurujemy w oknie wyników X-śr./R towarzyszącym utworzonej karcie kontrolnej.Karty kontrolne w laboratorium akredytowanym wg ISO 17025.. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.Ustawienia domyślne kart kontrolnych są zgodne z sugestiami norm, jednak równie ważną zaletą jest możliwość dobrania odpowiednich ustawień nieomal każdego parametru kart kontrolnych.. Podczas webinarium w praktyczny sposób zostanie przedstawione zagadnienie konstruowania i interpretacji kart kontrolnych z jednoczesnym wskazaniem najczęściej .Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. W takiej sytuacjiprocedury kontrolne nazywane kartami kontrolnymi, kartami sterowania jakości lub po prostu karta mi Shewharta.. Błędna interpretacja zmienności powoduje że karta staje się narzędziem nieprzydatnym do sterowania procesem, a jej stosowanie .Karty kontrolne: konstrukcja i interpretacja Cel szkolenia / do kogo adresowane jest szkolenie - Celem szkolenia jest usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bieżącej kontroli jakości pomiarów za pomocą kart kontrolnych (głównie Shewharta) oraz ukazanie praktycznych aspektów tego narzędzia.. W ujęciu graficznym karta jest wykresem (zbiorem wykresów), na3.. Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność - „czytanie" kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).. .karty kontrolnej ustalono wartość linii centralnej równą 0,215.. A. Shewhart, który zastosował je pierwszy raz w 1924r.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Są najważniejsze w każdej wróżbie i ukazują energię, która nie .Celem spotkania jest praktyczne omówienie zagadnienia kart kontrolnych jako niezawodnego narzędzia stosowanego w laboratorium do potwierdzania ważności wyników zgodnie z obowiązującymi dokumentami i aktualnymi wytycznymi.. Składniki usługi: .. Opinie i interpretacje powinny być oddzielone od części dotyczącej sprawozdania z badań, powinny być oparte o udokumentowane dane i kryteria oceny (do kategorii opinii i interpretacji należą: ocena zgodności wyników z wymaganiami, stwierdzenie o .Projektowanie kart kontrolnych opiera się na założeniu występowania dwóch rodzajów zakłóceń: naturalnych (losowych), specjalnych (systematycznych lub sporadycznych).. Opis działania formularza.Karty kontrolne stosowane do wewnętrznej kontroli jakości badań w laboratorium (tj. kontroli pomiarów, analiz, procesów technologicznych)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt