Opis przedmiotu zamówienia przykład
Musi go wykonać zgodnie z art. 29 ust.. w meble biurowe.Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może prowadzić niejednokrotnie do unieważnienia postępowania w oparciu o przesłankę z art. 93 ust.1 pkt.7.. Opis Przedmiotu Zamówienia.. Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej .elementów przedmiotu względem siebie, np.: na, między, przy, na dole, z boku.. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 r. 6 1.. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych opatrzonych właściwym logo zgodnie wymaganiami opisanymi poniżej.. Określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i jednocześnie uprawnieniem zamawiającego.. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pisze Paweł Wójcik w LEXZamówienia Publiczne.Przykładowy opis przedmiotu zamówienia na pojazdy samochodowe: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu wyprodukowanego w.Przykładem dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia jest określenie wymagań odnoszących się do działania wykonawców w obrębie danego terytorium - np. poprzez ustanowienie wymogu posiadania autoryzowanego serwisu na terytorium Polski.Opis przedmiotu zamówienia publicznego.. Wazon był niezbyt wysoki, niższy od szklanej półlitrowej butelki..

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Nr Produkt Opis Ilość szt. 1.Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP .Zamówienie było realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj", dlatego opis przedmiotu zamówienia został dokonany za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego (PFU).. Wykonaniu remontu kompleksowego pokoju hotelowego z łazienką przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych nr 102 i 104 zgodnie z przedmiarem robót.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ I OGÓLNA I Przedmiot zamówienia 1.. Notatnik konferencyjny A4 (500 sztuk) .. Zwykle znajdował się w nim bukiet świeżych kwiatów, ale dzisiaj stał pusty.. Dwuwarstwowa maseczka ochronna na twarzOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH MEBLI- II CZĘŚĆ - Dostawa mebli biurowych dla Biura Współpracy Międzynarodowej Wyposażenie pomieszczenia nr 36/36a w Gmachu Głównym UWr.. Charakterystyka Koszulka bawełniana T-shirt damska z krótkim rękawem..

Biegły do opisu przedmiotu ...Rozdział I.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Usługi sprzątania budynków ; Usługi sprzątania biur ; Usługi czyszczenia okien ; Usługi .2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Nazwa sprzętu: Zestaw mechaniczny podajnik na ręczniki papierowe w rolkach + ręcznik Ilość sztuk: 22 Wymiary podajnika: szerokość: 27 cm (+/-10%) wysokość: 40 cm (+/-10%) głębokość: 24 cm (+/-10%) Wymiary ręcznika: długość wstęgi: 250m (+/-10%) szerokość wstęgi: 20cm (+/-10%) średnica: 19,5 cm (+/-10%) do użycia ręczników papierowych w .Przykład - sygn.. Cecha Wymagane parametry 1.. Odzwierciedla on rzeczywiste potrzeby zamawiającego, umożliwia wykonawcy obliczenie ceny oferty oraz, zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, zapewnia, że wszyscy wykonawcy rozumieją opis przedmiotu zamówienia tak samo.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1.. W ramach PFU zamawiający wskazał, że zamówienie obejmuje odcinek określonej ulicy na długości 270 m.Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może powodować wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.. Przestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, Niedźwiedzie Wielkie PLH280050, Ostoja BoreckaPrzykład graficzny * 2..

Pozostało jeszcze 94 % treści.opisem przedmiotu zamówienia.

Zdjęcie poglądowe Części zamówienia 1. kalendarz ścienny Opis przedmiotu zamówienia ograniczający dostęp do zamówienia publicznego jest niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający podał, że elewacja ma być wykonana „z płyt elewacyjnych z betonu z włóknem szklanym w kolorze…na konstrukcji wsporczej w technologii np. Fibre C firmy Riedel", przy czym dopuścił możliwość zastosowania produktu równoważnego.Opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy.. Proces zawarcia umowy znacznie się wtedy opóźnia.. Nadaj tytuł swojemu opisowi.. Rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1.. W .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne I. Wazon babci Na małym okrągłym stoliku przy oknie stał ulubiony wazon babci..

− Nakaz szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia publicznego.

Przykład Potwierdzeniem tego stanowiska jest Wyrok Zespołu Arbitrów z 24.02.2005 r. (syg UZP/ZO/-300/05) Zamawiającym był w tej sprawie Wojewódzki Szpital Zespolony im.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.w budynku OSZ w Dobieszkowie".. Zakres zamówienia Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań pn.: 1.. Przykład graficzny .WZP/WIPFE/D-332-29/20 Załącznik nr 2.2 do SIWZ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 4 z 10 V. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia *UWAGA: wszystkie zamieszczone poniżej zdjęcia są jedynie przykładem graficznym i nie stanowią obligatoryjnego wzoru.. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej na budowę chodnika na dojazdach do obiektu i na obiekcie WD-12 w ciągu drogi powiatowej nr 2216L w miejscowości Dys, zlokalizowanym nad drogą ekspresową S17 zrealizowaną w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi .Opis przedmiotu zamówienia jest niezbędny dla prawidłowego ustalenia wartości zamówienia, a w konsekwencji do zastosowania właściwego trybu udzielenia zamówienia.. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami wyszczególnionymi poniżej.. Ponadto powoduje, że zamawiający ponosi dodatkowe koszty postępowania.. Title: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Author: MPietras Last modified by: zmajchrz Created Date: 4/18/2012 10:39:00 AM Company: NFOŚiGW Other titles: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.. − Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji.. Opis przedmiotu zamówienia Przykład Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg.. ByłAnaliza opisu przedmiotu zamówienia przez wykonawcę da mu odpowiedź na pytanie, czy oferowany przez niego produkt (towar lub usługa) spełnia oczekiwania zamawiającego, a w konsekwencji, czy dany.•Oddział4 Opis przedmiotu zamówienia(art. 99 -103) •Oddział5 Przedmiotowe środkidowodowe - środki dowodowe jakich możewymagaćzamawiającyod wykonawcy w celu weryfikacji czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganymi cechami zawartymi w szczególnościw opisie przedmiotu zamówienia(art. 104-107)Przykłady złego opisu przedmiotu zamówienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt