Środowisko przyrodnicze polski notatka
nie oczekuję gotowca, linki podawajcie:) ;P. :) Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2010-02-07 16:21:51.. Od początku lat 90.. Ludność i urbanizacja w Polsce; 4.. Na ich terenie występują rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki roślin, zwierząt i grzybów, a także wyjątkowe twory przyrody nieożywionej.Wszystkie elementy przyrody ożywionej (biosfera) i nieożywionej (atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera) są nazywane środowiskiem przyrodniczym.. Demografia Polski; Ludność Polski; Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce; Zagadnienia .Polska leży na Niżu Środkowoeuropejskim, sięgając od Bałtyku na północy do Tatr na południu oraz od Odry na zachodzie do Bugu na wschodzie.. W załączonym pliku znajdują się wymagania edukacyjne z działu "Środowisko przyrodnicze Polski".Afryka - drugi największy na Ziemi kontynent, ląd pustyń i puszczy nazywany także „czarnym lądem".Najbiedniejszy kontynent na świecie o niezliczonych problemach społeczno-gospodarczych i zaskakująco pięknej przyrodzie.. AfrykaW celu poprawy jakości środowiska przyrodniczego w Polsce trzeba: ograniczyć spalanie surowców energetycznych; dbać o świadomość ekologiczną społeczeństwa; wprowadzać recykling; ograniczyć emisje szkodliwych substancji do atmosfery, hydrosfery i biosfery; wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju na co dzień.Położenie i środowisko przyrodnicze obszaru Polski..

Polska - środowisko przyrodnicze.

Od szerokości geograficznej zależy ilość docierającego ciepła słonecznego, a co za tym idzie klimat.. Węgiel z Górnego Śląska i Lubelszczyzny trafia do elektrowni cieplnych w całym kraju.Morze Bałtyckie - środowisko przyrodnicze a działalność człowieka Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz Oceanu Atlantyckiego - liczy tylko ok. 12 tys. lat.. Środowisko przyrodnicze Polski , Klasa 7 Nowa edycja , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plŚrodowisko Przyrodnicze Polski - sprawdzian, test z geografii Test zawiera pytania dotyczące środowiska przyrodkiczego Polski.. Ponadto transport drogowy emituje do atmosfery spaliny samochodowe, a z gospodarstw domowych pochodzą śmieci i ścieki komunalne, z niektórych także spaliny z domowych pieców oraz kotłów centralnego ogrzewania.Opowiadam między innymi o kwaśnych deszczach i efekcie cieplarnianymAZJA - środowisko przyrodnicze; Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga wszystkich półkul; Ma dużą rozciągłość równoleżnikową i południkową; Kontynent zdominowany przez góry i wyżyny, ale nie brakuje tu ..

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski; 7.

Powierzchnia Afryki wynosi 30,3 mln km 2.Zwartą bryłę lądu przecina równiki można mówić o prawie symetrycznym położeniu kontynentu względem niego.2.. Góry w Europie i w Polsce , 1.. Dedykowany jest do: Liceum i technikum / Klasa 1-3 / Materiały pomocnicze.Test z rozdziału „Środowisko przyrodnicze Polski" (cz. 2), plik: test-z-rozdzialu-srodowisko-przyrodnicze-polski-cz-2.pdf (application/pdf).. Geografia.Środowisko przyrodnicze naszego kraju odznacza się znacznym stopniem zanieczyszczenia spowodowanym głównie powojennym rozwojem górnictwa, energetyki, hutnictwa i przemysłu chemicznego.. Demografia Polski; Ludność Polski; Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce; Zagadnienia .Środowisko przyrodnicze Polski; 3.. Relacje między elementami środowiska geograficznego; 8.. Mój region i moja mała ojczyzna; Klasa 8.. Położenie geograficzne w centrum Europy wpływa na całe środowisko przyrodnicze, począwszy od ukształtowania.. poleca 79 %.. Rozwój sieci osadniczej jest uzależniony od rozwoju przemysłu, handlu oraz uwarunkowań środowiska przyrodniczego.. Położenie Polski; Przeszłość geologiczna Polski; Osady i formy polodowcowe..

Środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej ma złożoną strukturę i ulega nieustannym przemianom.

Rolnictwo i przemysł Polski; 5.. Park narodowy jest to obszar chroniony o bardzo cennych walorach przyrodniczych, którego powierzchnia przekracza 1 tysiąc ha.. Układ osadniczy to szereg powiązań między jednostki osadniczymi, wymuszający funkcjonowanie społeczno-administracyjne na danym obszarze.. Od momentu powstania Ziemia znajduje się ciągle pod wpływem procesów kosmicznych, globalnych, regionalnych i miejscowych.Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. Na stacji meteorologicznej zanotowano następujące temperatury: -2, -1, 3, 4, stopnie.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek: na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu, na Nizinie Indusu, na Nizinie Mezopotamskiej (dolina Tygrysu i Eufratu)Brazylia-środowisko przyrodnicze.Notatka.. Planeta Nowa (reforma 2017 szkoła podstawowa klasy 4-8 / geografia) Poziom: Klasa 7 / Środowisko przyrodnicze Polski: Tagi: testy: Dostęp dla zalogowanych.. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy: budowa geologiczna; rzeźba terenu; klimat; stosunki wodne; gleba; organizmy żywe.3..

Pobierz materiały: Sprawdzian 1.Wymagania edukacyjne - Środowisko przyrodnicze Polski.

Parki narodowe .. XX w. nastąpiła jednak stopniowa poprawa stanu środowiska dzięki:W Polsce środowisko zanieczyszczane jest głównie przez przemysł, który wytwarza olbrzymie ilości pyłów, gazów, ścieków i odpadów stałych.. Podstawowe surowce energetyczne wykorzystywane w Polsce to węgiel kamienny i węgiel brunatny oraz ropa naftowa i gaz ziemny.. Znajdziesz tu pytania dotyczące surowców mineralnych, parków narodowych, charakterystycznych dla naszego kraju punktów czy informacji administracyjnych.Zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego nazywamy stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne .Osadnictwo to proces stopniowego osiedlania się ludności na danym obszarze.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćWymagania edukacyjne - Środowisko przyrodnicze Polski 30 października 2017 | Autor Ostrowski Rafał Więcej W załączonym pliku znajdują się wymagania edukacyjne z działu "Środowisko przyrodnicze Polski".. Z kolei od klimatu zależy roślinność i świat zwierzęcy.. Jest ono przekształcane na skutek działalności człowieka.Play this game to review Other.. Położenie Polski; Przeszłość geologiczna Polski; Osady i formy polodowcowe.. Średnia dobowa temperatura będzie wynosiła:Środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne - całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe.. Krainy geograficzne w Polsce; Czynniki kształtujące klimat Polski; Klimat Polski; Lasy w Polsce; Gleby w Polsce; Mieszkańcy Polski.. Około 70% wydobywanego u nas węgla kamiennego przeznaczane jest na produkcję energii elektrycznej.. Usługi w Polsce; 6.. Parki narodowe tworzy się głównie w celu zachowania różnorodności biologicznej.. Poza ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów są to parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.gozych Geografia, Geografia fizyczna, Przyroda geografia, geografia fizyczna, planeta Ziemia, przyroda, środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej Planeta Ziemia.. Polska - środowisko przyrodnicze.. Podsumowanie.. Powstało w wyniku zalania wodą wielkiego zagłębienia terenu, które pozostało po lądolodzie skandynawskim.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ustanowiła dziesięć form ochrony przyrody.. Energetyka konwencjonalna w Polsce ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt