Program koła artystycznego dla klas 1 3
Dzielimy się spostrzeżeniami i pomysłami.„Program edukacji wczesnoszkolnej" dla klas 1-3 szkoły podstawowej autorstwa prof. dr hab. Jadwigi Hanisz jest zgodny z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (DzU z 2017 r. poz. 356).. postanowiłam poprowadzić zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas II-III.. Uczestniczenie dzieci w szkolnych zabawach.. Przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć .Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.. Opcje szkolenia: A.. H. Read Program pozalekcyjnych zajęć koła plastycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III „Mały artysta" opracowanie: mgr Dorota Szendlermajer-Grudzińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Lipianach Spis treści I Wstęp.s.3 II Założenia ogólne.s.4 III Cele programu.s.6-ogólne .Program koła artystycznego „Sztuka nie zna granic" inspirowany jest naturalną ciekawością dziecka oraz istotą aktywnego zdobywania wiedzy.. Pozwala uczniowi wzbogacać swoją wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy, ułatwia rozumienie relacji przestrzennych.ZIMA 1)Kolorowe pudełka na prezenty- prace wykonane za pomocą kolorowego brystolu i kleju..

Ogólna charakterystyka programu.

Stworzenie trwałych podstaw ich funkcjonowania 3.. Podczas zajęć rozwijamy umiejętność logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju zadania i gry matematyczne.. Serdecznie zapraszam!. Organizowanie spotkań klasowych z różnych okazji - pogłębianie więzi emocjonalnej w zespole.. Cykl działań Teatru Edukacyjnego trwa trzy lata.. Zajęcia będzie prowadzić p. Agata Guzek, autorka programu.„Matematyka PLUS" - program kółka matematycznego, plik: -matematyka-plus-program-kolka-matematycznego.pdf (application/pdf) Szkoła na miarę1.. • Program jest otwarty, może ulegać zmianom.KOŁO PLASTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020. odbywa się w każdy piątek od godz. 12.55-14.35 w sali numer 14.. Założenia programowe: Program „Między nami Biedronkami"- zgodny jest z podstawą wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 nr.2.. 4)Świece świąteczne- wykonanie świec z przetopionego wosku, ozdabianie ich dowolną techniką.. Rozwój bazy lokalowej 4.. Zajęcia kółka odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych..

2.Uwagi do realizacji programu.

Zawarte w nim treści mogą być modyfikowane przez nauczyciela z uwzględnieniem indywidualnego poziomu zdolności artystycznych dzieci (zróżnicowanie poziomów w obrębie grupy).Program został przygotowany z myślą o uczniach kształcenia zintegrowanego.. Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Prowadzimy szkolenia dla zorganizowanych grup.. Kurs składa się z trzech etapów (razem 25 godzin dydaktycznych).Program zajęć plastycznych w klasach 1 3 I. Adresatami są uczniowie klas I - III.. Członek kółka artystycznego uczestnicząc w zajęciach wycisza swoje negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swoje dzieło .Plan pracy kółka artystycznego dla klas I-III Założenia ogólne Plan pracy kółka artystycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.. 1.Wprowadzenie.. 3)Las zimą- praca wykonana techniką łączoną.. Kurs dla wychowawców klas .. Program zawiera: -Podczas zajęć koła teatralnego dla uczniów klas I -III, dzieci mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań artystycznych.. 3.Cele 3.1Cel główny programu 3.2Cele szczegółoweProgram przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI..

Poniżej ptrzedstawiam program autorski tych zajęć.

Budzenie szacunku dla osób dorosłych, starszych, niepełnosprawnych.. • Jego realizacja przewidziana jest na ROK SZKOLNY2011/2012 - 1 h tygodniowo.. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą dykcję, ruch i gest sceniczny oraz poznają i uzewnętrzniają swoje emocje.. Zajęcia dla klas IV, V i VI odbywają się według programu autorskiego Aliny Kajta - Bożek pt. „Twórcze spotkania z plastyką" opracowanym wyłączne dla potrzeb koła.. Wstęp- Charakterystyka programu Wyobraźnia, nie wola, jest motorem ludzkiego działania.Program kółka plastycznego dla klas II-III nauczania zintegrowanego.. Stworzenie sieci burs i internatów Powyższe cele i zadania realizowane są poprzez: 1.. 6.Program ten będzie realizowany przez 3 lata w ramach godzin pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo i adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas 4-8.. Reorganizacja i rozwój punktów nauki języka ukraińskiego 6.. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny w miesiącu.. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny, Pkan pracy kola plastycznego KL.doc - Klasa I-III - Galeria - Chomik Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012.1 AUTORSKI PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I -II - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W SZCZECINIE Autorzy: Anna Borucka Beata Jarczewska Ewa Kucharska Zbigniew Gruell Tomasz Korszon Krzysztof Kubacki Piotr Pawłowski Szczecin, 2013Moje ćwiczenia Program nauczania, 1 ROZDZIAŁ III CELE I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA ORAZ KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 3.1..

2)Zaproszenie- praca wykonana w programie graficznym paint.

Cele programu: Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci Poznanie znaczenia terminu ekologia Rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą1.. Zabezpieczenie metodyczne 5.. Ciekawostki polonistyczne.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO „Potęga mowy" 1.WSTĘP Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.. Program zawiera treści przewidziane na 1 rok szkolny, ale ma on charakter cykliczny.„ Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.". S. Szuman, S. Zagała-„Malujemy" Nasza Księgarnia, Warszawa 1961Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej , którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat, czerpią przyjemność z faktu tworzenia prac plastycznych orazBędzie on realizowany w ciągu 1 roku szkolnego w wymiarze 2 godzin dydaktycznych raz na dwa tygodnie w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.. Zajęcia odbywają się systematycznie po zajęciach lekcyjnych, jeden raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.. Uczestnicy zajęć będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają róŜne warsztaty plastyczne - dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę umoŜliwiającąTrzy Koła przeszły pomyślnie próbę naukowej ewaluacji, która wykazała, że poprzez szkolenia nauczycieli można wpłynąć pozytywnie na zachowania uczniów.. Udział w akcjach charytatywnych.. Bardziej szczegółowo„ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH „Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować".. Rozwój szkół ukraińskich 2.. 5)Bożonarodzeniowe anioły- prace na .Program koła plastycznego realizowany będzie w szkole podstawowej w klasach I-III, jedną godzinę tygodniowo.. Brodatego w Złotoryi.. Jednocześnie odkrywają własne, indywidualne możliwości, zdolności i talenty.Program Kółka Plastycznego "Mały artysta" Szczegóły Utworzono: wtorek, 17, grudzień 2013 07:19 mgr Małgorzata Jędrys PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO „MAŁY ARTYSTA" Opracowanie: mgr Małgorzata Jędrys SPIS TREŚCI.. Program realizowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych.Koło matematyczne Koło matematyczne prowadzone jest dla uczniów klas II a i b. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności w zakresie edukacji matematycznej.. Czwartoklasiści przechodzą pod opiekę instruktora zespołu teatralnego klas IV- VI.. Treści programowe oparte są na programie nauczania klas I-III.Program koła artystycznego "Ogród wyobraźni" Literka.pl Program koła artystycznego "Ogród wyobraźni" Data dodania: 2010-04-18 10:53:51 Autor: Ewa Michalska Program koła artystycznego «Ogród wyobraźni» przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt